ลิงค์ กศน.ตำบล/ห้องสมุดประชาชน

กศน.ตำบลนาคา
กศน.ตำบลกำพวน
ศูนย์การเรียนชุมชนชลอศักดิ์
ูนย์การเรียนชุมชนบ้านแหลมนาว
ศูนย์การเรียนชุมชนไทยรัฐฯ-บ้านภูเขาทอง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุขสำราญ

Login Form

ข้อมูลทั่วไป

28 5 62

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอสุขสำราญตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

  •           - ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

          - ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอไชยา และ อำเภอท่าฉาง(จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ประวัติ

       อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนองแยกการบริหารและการปกครองออกจากอำเภอกะเปอร์ ตั้งขั้นเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2535  ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2535

 

การแบ่งเขตการปกครอง

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

 

อำเภอสุขสำราญแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล 15 หมู่บ้าน ได้แก่

 1.ตำบลนาคา จำนวน 8 หมู่บ้าน 

 2.ตำบลกำพวน จำนวน 7 หมู่บ้าน