ผู้บริหาร

 1434371037193

นางนิภา   พุ่มกะเนาว์

ผอ.กศน.อำเภอกระบุรี

ครู กศน.ตำบล

11536986 413403808846064 1800300467 n

นายอุเทรณ์   น้อยแผลง
ครู กศน.ตำบลน้ำจืด

ครูศูนย์การเรียนชุมชน

C360 2015-06-15-14-20-42-079

นางสาวฐิตกัญญา   วงศ์ชนะ
ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลน้ำจืด