Linkกศน.เทศบาลตำบลราชกรูด

ประชาสัมพันธ์

Login Form

ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองระนอง

ประวัติความเป็นมา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองระนอง ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม  2536  โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2534 ทั่วประเทศ จำนวน 789 แห่ง เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด      

          ในปี  พ.ศ. 2537  กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  นายสมบูรณ์      
ชุมแก้ว   ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 ได้ปฏิบัติหน้าที่  ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองระนอง   และใช้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง  ถนนเพิ่มผล  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ซึ่งอยู่ติดกับสวนสุขภาพเทศบาลเมืองระนอง เป็นที่ทำการ โดยมีหน้าที่หลัก คือ สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมของห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง

          ในปี  พ.ศ. 2538  ได้รับอนุญาตให้ย้ายที่ทำการจากห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง มาอยู่ ณ อาคารวิชาชีพ  บริเวณสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนอง

          ในปี  พ.ศ. 2545  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  นางคณิต  สีบุญเอียด  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองระนอง

          ในปี  พ.ศ. 2548   สมัย นางอุไรวรรณ   อินทยารัตน์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนอง ได้รับการโอนอาคารสถานที่ให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองระนอง  

          ในปี  พ.ศ. 2552  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  นายโกเมนทร์  เพชรภู่  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองระนอง

          ปัจจุบัน  นายโกเมนทร์  เพชรภู่    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองระนอง   มองเห็นความสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษา  3D  และห้องสมุด 3 ดี  จึงดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ข้าราชการ  คณะครู  และลูกจ้าง กศน.อำเภอเมืองระนองทุกคน  มีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรย้ายสถานที่ตั้ง กศน.อำเภอเมืองระนอง  จากบ้านบางกลางเดิมมาอยู่ที่อาคารหลังใหม่    ณ  เลขที่ 5/5  ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  (บริเวณข้างห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง) เมื่อวันที่  14  มิถุนายน 2553  และได้รับมอบรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน  บง  4800  ระนอง  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2553

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

52630617 328377134477540 2982114764206899200 n
นางสาว วาสนา  พรหมบางญวน
ผอ. กศน.อำเภอเมืองระนอง

 

83500104 3463333380374645 3109146432100106240 n

นางประพิน  อินทวัฒกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

 

รวมลิงค์น่าสนใจ

bn2