ผู้บริหาร

Director Resize

นางนิภา พุ่มกะเนาว์

ผอ.กศน.อำเภอกระบุรี  

ข้าราชการบรรณารักษ์

pic resize

นางสาวธนวรรณ พรพงษ์

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

บรรณารักษ์

13

นางสาวธัญกมลณัฐ โมกศึก
บรรณารักษ์อัตราจ้าง