ข้อมูลทั่วไป

              

 

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอกระบุรี

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำนโยบายร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขยายห้องสมุดประชาชนทุกอำเภอ อำเภอละ ๑ แห่ง

            ห้องสมุดประชาชนอำเภอกระบุรี เริ่มจัดตั้งปี พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยอาศัยอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระบุรี (หลังเก่า) ในการให้บริการประชาชน เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวแยกเป็นเอกเทศ ณ. ถนนสุดสาคร ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

            ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ นายวิมล วัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระนอง พิจารณาเห็นว่า ห้องสมุดประชาชนอำเภอกระบุรี เดิมอาคารเก่าชำรุด มีขนาดเล็ก คับแคบ ในการให้บริการประชาชนพื้นที่ไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติงบประมาณจาก กรมการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สร้างห้องสมุดประชาชนขึ้นใหม่ ขนาดกลาง       เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวสมทบกับเงินงบประมาณจากสมาชิกสภาราษฎร นายยงยุทธ   นพเกตุ โครงการพัฒนาจังหวัดระนอง จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท   (สองแสนบาทถ้วน) ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบเงิน เพื่อสร้างห้องสมุดประชาชนแห่งใหม่ในที่ดินราชพัสดุ พื้นที่ประมาณ ๒๗๔ ตารางวา ติดกับถนนรนังนิติการ ตำบลน้ำจืด แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓

            ปัจจุบัน นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นผู้บริหารงานห้องสมุดประชาชนอำเภอกระบุรี

 

 

1

ผู้บริหาร

Director Resize

นางนิภา พุ่มกะเนาว์

ผอ.กศน.อำเภอกระบุรี  

ข้าราชการบรรณารักษ์

pic resize

นางสาวธนวรรณ พรพงษ์

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

บรรณารักษ์

13

นางสาวธัญกมลณัฐ โมกศึก
บรรณารักษ์อัตราจ้าง