Home

กิจกรรมสอนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3413

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกระบุรี เปิดสอนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอกระบุรี

ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2559

ผู้บริหาร

Director Resize

นางนิภา พุ่มกะเนาว์

ผอ.กศน.อำเภอกระบุรี  

ข้าราชการบรรณารักษ์

pic resize

นางสาวธนวรรณ พรพงษ์

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

บรรณารักษ์

13

นางสาวธัญกมลณัฐ โมกศึก
บรรณารักษ์อัตราจ้าง