Home

โครงการศูนย์อาเซียนศึกษา

ฮิต: 174

 

กิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อทำแผนบูรณาการ: ผลกระทบของตลาดแรงงานหลังเข้าสู้ประชาคมอาเซียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่๑๐ ตำบล จปร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยนิคมสร้างตนเองปากจั่น ได้เรียนเชิญ ผอ.นิภา พ่มกะเนาว์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ตามหัวข้อดังกล่าว12571196 10153876810711972 758251816 n

12576116 10153876809411972 1494978317 n

12540250 10153876881706972 1735886491 n

12583877 10153876881791972 1420081112 n