กศน.ตำบลน้ำจืดน้อยจัดกิจกรรมทักษะชีวิต

        เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กศน.ตำบลน้ำจืดน้อยจัดกิจกรรมทักษะชีวิต โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในชุมชน ณ วัดตรอกปรือ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๒ คน

 

page221