ข้อมูลทั่วไป

 

kra1

kra

 

 

 

 

บริบทของพื้นที่อำเภอกระบุรี

สภาพทั่วไปและอาณาเขต

อำเภอกระบุรี ยกฐานะเป็นอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เมื่อได้จัดการปกครอง เป็นมณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ราวปี พ.ศ. 2439

อำเภอกระบุรี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดระนอง ห่างจากที่ตั้งจังหวัด ประมาณ 61 กิโลเมตร มีพื้นที่ 783.01 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ

489,381 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ               ติดต่อกับอำเภออำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และสหภาพพม่า

ทิศใต้                  ติดต่อกับอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ทิศตะวันออก         ติดต่อกับอำเภอสวี อำเภอท่าแซะ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับสหภาพพม่า โดยมีแม่น้ำกระบุรีเป็นเขตแดน

ลักษณะภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ

                    อำเภอกระบุรีมีลักษณะทางธรณีสัณฐาน ประกอบด้วย บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ-กระบุรีประมาณ 4% ของพื้นที่ เป็นที่ราบระหว่างหุบเขาและ

พื้นที่ลาดเชิงเขา ประมาณ 10% ของพื้นที่ ที่เหลือ 86% เป็นพื้นที่ลอนลาดชัน ภูเขา และเทือกเขา

                   ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม เขตร้อน อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้อำเภอกระบุรี

มีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝนกับฤดูร้อน

 

ผู้บริหาร

                                                                                  

 

nipa
                                         
   นางนิภา  พุ่มกะเนาว์
   
        ผู้อำนวยการ  
     

 

runchaya

นางสาวรัญชยา  สังข์ทอง
ครู