Home

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

67335154 2878034652267627 6513492215631708160 n

 

บุคลลากร กศน.อำเภอกระบุรี 
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ณ บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอกระบุรี 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

 

ผู้บริหาร

1434371037193  

นางนิภา  พุ่มกะเนาว์
ผอ.กศน.อำเภอกระบุรี

ครู

 

   

                                                                                              นางสาวรัญชยา  สังข์ทอง                                                                      ครู