Home

กศน.อำเภอกระบุรี จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่6 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

67101246 2868341386570287 5359001261255426048 n

กศน.อำเภอกระบุรี จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่6 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ผู้บริหาร

1434371037193  

นางนิภา  พุ่มกะเนาว์
ผอ.กศน.อำเภอกระบุรี

ครู

 

   

                                                                                              นางสาวรัญชยา  สังข์ทอง                                                                      ครู