ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอกะเปอร์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

          - ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่าชนะอำเภอวิภาวดี และ อำเภอท่าฉาง(จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ประวัติ

            คำว่า "กะเปอร์" เป็นคำประสมจากคำสองคำคือ "กะ" หรือ "ก๊ะ" เป็นภาษามลายู แปลว่า พี่ หรือ น้า หรือ หญิงวัยกลางคน ส่วนคำว่า "เปอร์" เป็นชื่อคน ซึ่งเป็นหญิงหม้ายชาวมลายูผู้ซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ณ บริเวณที่ตั้งตำบลกะเปอร์ในปัจจุบันเป็นคนแรก ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า "อำเภอกะเปอร์" ส่วนอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งก็คือ มาจากคำว่า "กราเปอร์" แปลว่า คลองเปอร์ แล้วจึงกร่อนเป็น "กะเปอร์" ในปัจจุบัน

 

การแบ่งเขตการปกครอง

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

 

อำเภอกะเปอร์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน ได้แก่

 

1. ม่วงกลวง       (Muang Kluang)       4 หมู่บ้าน  
2. กะเปอร์       (Kapoe)       10 หมู่บ้าน  
3. เชี่ยวเหลียง       (Chiao Liang)       7 หมู่บ้าน  
4. บ้านนา       (Ban Na)       8 หมู่บ้าน  
5. บางหิน       (Bang Hin)       5 หมู่บ้าน