ผู้บริหาร

  

นายวีระพันธ์  สุทธิเพชร
ผอ.กศน.อำเภอกะเปอร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางประพิน  อินทวัฒกุล

ครูชำนาญการพิเศษ