050657

          นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง และผู้บริหาร กศน.อำเภอทั้ง 5 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองและหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ร่วมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “สรรพศาสตร์ ตลาดวิชา การศึกษาระนอง” เมื่อวันที่ ๒ – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง ได้ดำเนินงาน “โครงการเปิดบ้านศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน” ได้มีการจัดนิทรรศการรวมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของแต่ละอำเภอ มาเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนแต่ละอำเภอ สาธิตและฝึกทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ และมีทักษะทางด้านอาชีพ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ถือเป็นการประชาสัมพันธ์งาน กศน. ให้เป็นที่รู้จักของคนในสังคมได้อย่างดียิ่ง   

 S  3260422

0011

32445

32444

40467

32412

148295

S  3260426

32409

S  18800645

69652

S  3260420