page291161

       วันที่ 28 พฤสจิกายน 2561 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่นำบุคลากรในสังกัด ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากร ในพื้นที่สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง โดยได้รับการต้อนรับจากนางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกันของแต่ละกลุ่มงาน และศึกษาดูงานห้องสมุดจังหวัดระนอง ในการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ณ แหล่งเรียนรู้สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง

 

 

S  9297946

S  9297950

S  9297951

S  9297952

S  9297953

S  9297957

S  9297962