ranongnfe

 

 

 

 

 

 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนอง

โทรศัพท์077 -826978   ,  โทรสาร 077 - 826977  

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551  มาตรา 17 ให้มีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดทุกจังหวัด โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและมีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในจังหวัดแล้วแต่กรณี รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

จัดทำยุทธศาสตร์ เป้าหมายและแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการพัฒนาการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามสภาพของท้องถิ่นและชุมชน
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรร เงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย

          จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามที่กฎหมายกำหนด

         ส่งเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษา

         ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคีเครือข่าย
ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อผู้บริหาร:
นางคนึงนิจ เกตุแก้ว
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วัตถุประสงค์องค์กร:

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่กลุ่มผู้ขาด ด้อย พลาดโอกาสการศึกษาในระบบ ให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ ตามบริบทแต่ละพื้นที่

ยังไม่ได้จดทะเบียน
พื้นที่ดำเนินงาน:
ทุกตำบลทุกอำเภอในจังหวัดระนอง ( กศน. ตำบลขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน)
กลุ่มเป้าหมาย:
จังหวัดระนอง
ภาคีร่วมดำเนินการกรณีพบเหตุค้ามนุษย์:

จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้วยการบริการกิจกรรมการศึกษา 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

บทบาทหน้าที่ และ ชุดบริการที่องค์กรดำเนินงาน สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ:

จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้วยการบริการกิจกรรมการศึกษา 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

 (home)