tb3

         นายธนกร เกื้อกูล ผอ. สนง.กศน. จังหวัดระนอง เป็นประธานเปิด โครงการอบรมฯ ให้กับ ผู้บริหาร ครูกศน.ตำบล และประธานองค์กรนักศึกษาแกนนำ โดยเน้นหนักการดำเนินงานในเชิงป้องกัน มีการรับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE

 

ในสถานศึกษา ชุมชน และในสถานประกอบการ การสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงาน/ชุมชน จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในแต่ละสังกัด เพื่อดำเนินกิจกรรมให้ต่อเนื่องและมีคุณภาพ พร้อมทั้งการบำบัดผู้ติดสารเสพติดให้แก่สมาชิกในโครงการฯ และมีการวางแผนการดูแลช่วยเหลือในการบำบัดรักษา โดยมีแนวทางตาม วัตถุประสงค์สูงสุด คือ การลดอัตราการเสพ/ติด ยาเสพติด พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือเพื่อการกลับไปเป็นคนดีของสังคม ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ของจังหวัดระนอง และหนทางที่จะบรรลุเป้าหมายต่อไป