บุคลากร

1   นางสาว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
sainy1 นางสาวอารยา  คำรูณ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 
3  watchara นายวัชระ  ราชศิริ
พนักงานพิมพิ์ ส.3
4  piranya นางศรันญา  รุ่งเรือง
พนักงานพิมพ์ ส.3
5  suti  นายสุทธิ  คำม่วง 
พนักงานขับรถ ส.2
6  poo  วาที่ ร.ต.กฤษฏิ์พัฒน์  สุพรรณ์
พนักงานพิมพ์ ส.3
7  beer นายสุรชัย  ปิ่นแก้ว
พนักงานพิมพ์ ส.3
8  nop 
นายนพดล  เคลื่อนทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
9  Tree  นางสาวชนาภา  ภักดีเตล็บ
นักจัดการงานทั่วไป
10  mai  นางอุสา  ศรีนาค
นักจัดการงานทั่วไป
11  pang2

 นางสาวอรอุมา  เหมพันธ์
นักวิชาการศึกษา

12  po3r

นายสุกฤษฏิ์  สุทธินนท์
นักวิชาการศึกษา

13  pha นางสาววารีรัตน์  ขุนทอง
เจ้าพนักงานพัสดุ
 14 aof นางสาววรพิชชา  ไชยณรงค์
พนักงานบัญชี 
15 boom  นายพิพัฒพงษ์  เภาวิเศษ 
พนักงานขับรถโมบาย
 16