1.ครูอาสาฯ
   เอกสารหมายเลข 1 ครู อาสา
   ตัวชี้วัดปริมาณ
   ตัวชี้วัดคุณภาพ
   ตัวชี้วัดความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
   ตัวชี้วัดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

2.ครู กศน.ตำบล
   เอกสารหมายเลข1ครู กศน.ตำบล
   ตัวชี้วัดปริมาณ
   ตัวชี้วัดคุณภาพ
   ตัวชี้วัดความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
   ตัวชี้วัดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า