วิสัยทัศน์  ปี 2563

“คนระนองได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมี ทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21”