รายงานประชุมฯ

Download

   มาตรฐาน กศน.2563 hot
   แบบฟอร์มงานการเงินต่างๆ  
   แบบประเมินผลโครงการ   
   เครื่องมือนิเทศ 62 WordFile  
   เครื่องมือนิเทศ 62  
   หลักเกฑณ์ (ว.20) 
   แบบประเมินพนักงานฯ 2561 
   แบบนิเทศ 61(ฉบับสมบูรณ์)      
   หลักสูตรศูนย์ดิจิทัลชุมชน   
   แบบประเมินพนง.ราชการ 2/59  
   Fontไทยงานราขการ
   แผน,คำรับรองV1359   
   คำรับรองฯ 59  
   แบบ กศน.รน.01-02  V.6   

   ฟอร์มแผน กศน.ตำบล 59  
   ปฏิทินการรายงานฯ 58  
   ฟอร์มบันทึก EIS.58  
   แบบเบิกเงินค่าอาหารนักศึกษา
   Micro Planning
   รายงานการประชุมฯ 
   เอกสารประกอบการพัฒน
   แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ 
   แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงิน 
   สมุดความดี 
   การใชัจ่ายในการฝึกอบรม 
   แบบฟอร์มรับรองเงินเดือน
   แบบฟอร์มรักษาสถานภาพ 
   แบบฟอร์มบัตรประจำตัว 
   แบบสำรวจความพึงพอใจ 
   นโยบายจุดเน้น กศน.
   แบบประเมิน ต่างๆ 
   JOOMLA Update to 2.5.20
   แบบรายงานการซื้อหนังสือเรียน
   แบบรายงานโครงการปรองดอง

   

Home

ประชุมประจำเดือนสัญจร อำเภอละอุ่น

81572

           นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดระนอง พร้อมด้วยผู้บริหาร กศน.อำเภอ และบุคลากร กศน. ทั้ง 5 อำเภอ จัดประชุมผู้บริหาร กศน. สัญจร ครั้งที่ 1/2557 ประจำเดือนมกราคม 2557 ณ กศน.ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 ในการนี้ ประธานการประชุมได้มีการชี้แจงและย้ำเน้นการดำเนินงานตามจุดเน้นและนโยบายของ กศน.ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อยกระดับคุณภาพสู่สากล ในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การประกวดผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ โดยคณะกรรมการนิเทศจากส่วนกลาง สำนักงาน กศน. และการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2557 ฯลฯ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ได้ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมของ กศน. ตำบลต่างๆ ในการนี้บุคลากร กศน.ระนองทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจตรงกัน พร้อมจะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพสู่สากลต่อไป

ผู้บริหาร

 

(ว่าง)
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

 rogkanti

นางคณิต  สีบุญเอียด
รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

Link

hihgway

Taxi

money

EDC-Logo

tnn

icon up

logoBot

logo1213

QR code