รายงานประชุมฯ

Download

   แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา  hot
   แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  hot
    มาตรฐาน กศน.2563 
   แบบฟอร์มงานการเงินต่างๆ  
   แบบประเมินผลโครงการ   
   เครื่องมือนิเทศ 62 WordFile  
   เครื่องมือนิเทศ 62  
   หลักเกฑณ์ (ว.20) 
   แบบประเมินพนักงานฯ 2561 
   แบบนิเทศ 61(ฉบับสมบูรณ์)      
   หลักสูตรศูนย์ดิจิทัลชุมชน   
   แบบประเมินพนง.ราชการ 2/59  
   Fontไทยงานราขการ
   แผน,คำรับรองV1359   
   คำรับรองฯ 59  
   แบบ กศน.รน.01-02  V.6   

   ฟอร์มแผน กศน.ตำบล 59  
   ปฏิทินการรายงานฯ 58  
   ฟอร์มบันทึก EIS.58  
   แบบเบิกเงินค่าอาหารนักศึกษา
   Micro Planning
   รายงานการประชุมฯ 
   เอกสารประกอบการพัฒน
   แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ 
   แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงิน 
   สมุดความดี 
   การใชัจ่ายในการฝึกอบรม 
   แบบฟอร์มรับรองเงินเดือน
   แบบฟอร์มรักษาสถานภาพ 
   แบบฟอร์มบัตรประจำตัว 
   แบบสำรวจความพึงพอใจ 
   นโยบายจุดเน้น กศน.
   แบบประเมิน ต่างๆ 
   JOOMLA Update to 2.5.20
   แบบรายงานการซื้อหนังสือเรียน
   แบบรายงานโครงการปรองดอง

   

Home

From

แบบฟอร์มงานการเงินต่างๆ  

1.การจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน
2.ดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของสำนักงาน
3.คู่มือการควบคุมการเงินหน่วยงาน
4.ฟอร์มงบดำเนินงาน
5.การเรียงเอกสารเบิกค่าวัสดุ
6.การเดินทางไปราชการ
7.แนวทางปฏิบัติการขอรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
8.แบบฟอร์มการเบิกค่าตอบแทนวิทยากรรูปแบบกลุ่มสนใจรูปแบบชั้นเรียน
9.แบบฟอร์มการเบิกอบรมประชาชน  ปีงบประมาณ  63
10.แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
11.มาตราประหยัดของ สป
12.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
13.ระเบียบการฝึกอบรมและการจัดงาน
14.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื้นที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ
15.หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย
16.สัญญายืมเงิน
17.แบบฟอร์มเบิกเงิน
18.แบบฟอร์มเบิกเงินอบรมประชาชน
19.แบบรายงานเดินทาง
20.ใบสำคัญรับเงิน
21.ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

 

ผู้บริหาร

 

img011

นางนัยนา  จำเนียร
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

  rogkanti

นางคณิต  สีบุญเอียด
รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

Link

hihgway

Taxi

money

EDC-Logo

tnn

icon up

logoBot

logo1213

QR code