รายงานประชุมฯ

Download

   มาตรฐาน กศน.2563 hot
   แบบฟอร์มงานการเงินต่างๆ  
   แบบประเมินผลโครงการ   
   เครื่องมือนิเทศ 62 WordFile  
   เครื่องมือนิเทศ 62  
   หลักเกฑณ์ (ว.20) 
   แบบประเมินพนักงานฯ 2561 
   แบบนิเทศ 61(ฉบับสมบูรณ์)      
   หลักสูตรศูนย์ดิจิทัลชุมชน   
   แบบประเมินพนง.ราชการ 2/59  
   Fontไทยงานราขการ
   แผน,คำรับรองV1359   
   คำรับรองฯ 59  
   แบบ กศน.รน.01-02  V.6   

   ฟอร์มแผน กศน.ตำบล 59  
   ปฏิทินการรายงานฯ 58  
   ฟอร์มบันทึก EIS.58  
   แบบเบิกเงินค่าอาหารนักศึกษา
   Micro Planning
   รายงานการประชุมฯ 
   เอกสารประกอบการพัฒน
   แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ 
   แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงิน 
   สมุดความดี 
   การใชัจ่ายในการฝึกอบรม 
   แบบฟอร์มรับรองเงินเดือน
   แบบฟอร์มรักษาสถานภาพ 
   แบบฟอร์มบัตรประจำตัว 
   แบบสำรวจความพึงพอใจ 
   นโยบายจุดเน้น กศน.
   แบบประเมิน ต่างๆ 
   JOOMLA Update to 2.5.20
   แบบรายงานการซื้อหนังสือเรียน
   แบบรายงานโครงการปรองดอง

   

Home

ประชาคมชุมชนหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติดจังหวัดระนอง

page141261

   นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระนองพร้อมด้วยนางคณิต สีบุญเอียด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง นายคมฤทธ. มหามนตรี ครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระนอง และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองระนอง  นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ประชาคมชุมชนหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติดจังหวัดระนอง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

 0780633333

S 10838031

S 10838032

S 10838034

S 10838035

S 10838037

S 10838038

S 10838039

S 10838045

S 10838040

S 10838041

S 10838043

 

ผู้บริหาร

 

(ว่าง)
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

 rogkanti

นางคณิต  สีบุญเอียด
รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

Link

hihgway

Taxi

money

EDC-Logo

tnn

icon up

logoBot

logo1213

QR code