รายงานประชุมฯ

Download

   แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา  hot
   แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  hot
    มาตรฐาน กศน.2563 
   แบบฟอร์มงานการเงินต่างๆ  
   แบบประเมินผลโครงการ   
   เครื่องมือนิเทศ 62 WordFile  
   เครื่องมือนิเทศ 62  
   หลักเกฑณ์ (ว.20) 
   แบบประเมินพนักงานฯ 2561 
   แบบนิเทศ 61(ฉบับสมบูรณ์)      
   หลักสูตรศูนย์ดิจิทัลชุมชน   
   แบบประเมินพนง.ราชการ 2/59  
   Fontไทยงานราขการ
   แผน,คำรับรองV1359   
   คำรับรองฯ 59  
   แบบ กศน.รน.01-02  V.6   

   ฟอร์มแผน กศน.ตำบล 59  
   ปฏิทินการรายงานฯ 58  
   ฟอร์มบันทึก EIS.58  
   แบบเบิกเงินค่าอาหารนักศึกษา
   Micro Planning
   รายงานการประชุมฯ 
   เอกสารประกอบการพัฒน
   แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ 
   แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงิน 
   สมุดความดี 
   การใชัจ่ายในการฝึกอบรม 
   แบบฟอร์มรับรองเงินเดือน
   แบบฟอร์มรักษาสถานภาพ 
   แบบฟอร์มบัตรประจำตัว 
   แบบสำรวจความพึงพอใจ 
   นโยบายจุดเน้น กศน.
   แบบประเมิน ต่างๆ 
   JOOMLA Update to 2.5.20
   แบบรายงานการซื้อหนังสือเรียน
   แบบรายงานโครงการปรองดอง

   

Home

ข้อมูลทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

 

ranongnfe

 

 

 

 

 

 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนอง

โทรศัพท์077 -826978   ,  โทรสาร 077 - 826977  

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551  มาตรา 17 ให้มีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดทุกจังหวัด โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและมีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในจังหวัดแล้วแต่กรณี รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

จัดทำยุทธศาสตร์ เป้าหมายและแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการพัฒนาการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามสภาพของท้องถิ่นและชุมชน
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรร เงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย

          จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามที่กฎหมายกำหนด

         ส่งเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษา

         ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคีเครือข่าย
ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อผู้บริหาร:
นางนัยนา  จำเนียร
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วัตถุประสงค์องค์กร:

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่กลุ่มผู้ขาด ด้อย พลาดโอกาสการศึกษาในระบบ ให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ ตามบริบทแต่ละพื้นที่

ยังไม่ได้จดทะเบียน
พื้นที่ดำเนินงาน:
ทุกตำบลทุกอำเภอในจังหวัดระนอง ( กศน. ตำบลขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน)
กลุ่มเป้าหมาย:
จังหวัดระนอง
ภาคีร่วมดำเนินการกรณีพบเหตุค้ามนุษย์:

จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้วยการบริการกิจกรรมการศึกษา 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

บทบาทหน้าที่ และ ชุดบริการที่องค์กรดำเนินงาน สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ:

จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้วยการบริการกิจกรรมการศึกษา 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

 (home)

ผู้บริหาร

 

img011

นางนัยนา  จำเนียร
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

  rogkanti

นางคณิต  สีบุญเอียด
รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

Link

hihgway

Taxi

money

EDC-Logo

tnn

icon up

logoBot

logo1213

QR code