ประกาศ, คำสั่ง ฯ

Download

   รายงานการประชุมพ.ค.59 dad
   แบบประเมินพนักงานฯ 59  dad
   Font
   แผน,คำรับรองV1359  
 
 
 คำรับรองฯ 59  
   แบบ กศน.รน.01-02  V.6   
   ฟอร์มแผน กศน.ตำบล 59  
   ปฏิทินการรายงานฯ 58  
   ฟอร์มบันทึก EIS.58  
   แบบเบิกเงินค่าอาหารนักศึกษา
   Micro Planning
   รายงานการประชุมฯ 

   รายงานการประชุม เม.ย.58  
   เอกสารประกอบการพัฒน

   แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ 

   แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงิน 
   สมุดความดี 
   การใชัจ่ายในการฝึกอบรม 
   แบบฟอร์มรับรองเงินเดือน
   แบบฟอร์มรักษาสถานภาพ 
   แบบฟอร์มบัตรประจำตัว 
    แบบสำรวจความพึงพอใจ
   นโยบายจุดเน้น กศน.
   แบบประเมิน ต่างๆ
   JOOMLA Update to 2.5.20
   แบบรายงานการซื้อหนังสือเรียน
   แบบรายงานโครงการปรองดอง

ผู้บริหาร

boosK2

นางคนึงนิจ  เกตุแก้ว
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

 boss2N2

นางนัยนา  จำเนียร
รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

Link

tnn

icon up

logoBot

logo1213

QR code