ผู้บริหาร

  นางนิภา   พุ่มกะเนาว์

 ผอ.กศน.อำเภอกระบุรี

ครูกศน.ตำบล

 

นางญาดานุช   โฆษิตตันติโชติ

ครูกศน.ตำบลบางใหญ่