แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย

การจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้และเครือข่าย

ผู้บริหารสถานศึกษา

  11061100

นายสมศ้กดิ์  นิจนารถ
ผอ.กศน.อำเภอละอุ่น

ครู กศน.ตำบลบางแก้ว

 img066

นางสาวบุศบา  นาคชูทอง
ครู กศน.ตำบลบางแก้ว